Pogingen verhaal blijken niet uit zaaksoverzichten; machtiging gijzeling toch terecht vanwege ontbreken verblijfsadres

Geplaatst op: 06 oktober 2016

Wanneer iemand niet in de gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven, kan die persoon geen beroep doen op de eis dat gijzeling pas als uiterste dwangmiddel (ultimum remedium) mag worden ingezet. Het CJIB heeft dan namelijk geen mogelijkheid voor verhaal en kan ook geen andere dwangmiddelen toepassen. Het gerechtshof bevestigt dit in een uitspraak van 17 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1021.

Lees meer >


Betalingsonwil of betalingsonmacht boete CJIB

Geplaatst op: 13 november 2015

Het CJIB mag alleen tot gijzeling overgaan bij betalingsonwil, en niet bij betalingsonmacht. Wanneer iemand de boete van het CJIB niet kan betalen, heeft het immers ook geen zin om de persoon in gijzeling te nemen. De vraag rijst echter op welke gronden het CJIB beslist of er sprake is van betalingsonwil of onbetalingsonmacht. In het rapport van de Ombudsman ‘wordt uitgelegd op welke wijze het CJIB de vordering tot gijzeling wegens betalingsonwil onderbouwd.

Lees meer >


Ombudsman: gijzeling cjib mag niet meer

Geplaatst op: 06 september 2015

In veel gevallen is gijzeling bij CJIB-boetes niet toegestaan. Dat is de conclusie van een vernietigend rapport van de Nationale Ombudsman. “Mensen die boetes niet konden betalen omdat ze te krap bij kas zaten, zijn ten onrechte van hun vrijheid beroofd”, zo luidt de conclusie van het rapport ‘Gegijzeld door het systeem’. Gijzeling vanwege CJIB-boetes mag niet meer, althans niet indien de gegijzelde op zich de cjib boetes best wilde betalen, maar gewoonweg het goed daarvoor niet heeft.

Rapport gijzeling ombudsman

Lees meer >


Gijzeling stoppen

Geplaatst op: 06 september 2015

Bij openstaande boetes van het CJIB kunt u in gijzeling worden genomen als dwangmiddel om u toch te laten betalen. Gijzeling is een pressiemiddel van de Staat om toch te boetes geïnd te krijgen wanneer iemand niet wil betalen. Maar soms is het geen onwil om te betalen, maar is de persoon gewoonweg niet in stand om de boetes te betalen. In dat geval is er sprake van betalingsonmacht. In dat geval is het niet eerlijk dat u in gijzeling wordt genomen. U hoeft zich echter niet bij de gijzeling neer te leggen. Via een kort geding kunt u in veel gevallen de gijzeling doen stoppen.

Lees meer >


Gijzeling CJIB voorkomen

Geplaatst op: 05 september 2015

U kunt in een aantal gevallen voorkomen dat u in gijzeling wordt genomen wegens openstaande boetes bij het CJIB. Hiervoor is het echter wel van belang dat er aan een aantal voorwaarden is voldaan en dat u snel handelt. Rechtsbijstand van een gespecialiseerde gijzelingsadvocaat is hierbij zeker nodig om de gijzeling te voorkomen.

Lees meer >


Verbod gijzeling wegens mogelijke toelating schuldsanering (WSNP)

Geplaatst op: 31 augustus 2015

Wanneer u een verzoek doet tot toelating tot de schuldsanering (WSNP), kunt u gelijktijdig op grond van artikel 287 lid 4 Faillissementswet een verzoek doen om een verbod om gijzeling toe te passen tot op het verzoek tot toelating tot schuldsanering is beslist. Hierdoor kan worden voorkomen dat u in gijzeling wordt genomen hangende het verzoek tot toelating tot de schuldsanering. Dat een dergelijk verzoek kansrijk is, blijkt onder meer uit de uitspraak van de rechtbank Overijssel, 18 november 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:4561.

Lees meer >


Marginale toetsing vordering opheffen gijzeling

Geplaatst op: 31 augustus 2015

Een vordering in kort geding tot opheffing van gijzeling wordt door de rechter slechts marginaal getoetst. In beginsel gaat de rechter uit van de juistheid van de afgegeven machtiging tot gijzeling. Alleen bij bijzondere omstandigheden, zoals een situatie van betalingsonmacht waarbij de gijzeling geen enkel redelijk doel meer dient, kan er reden zijn om de gijzeling op te heffen. Dit volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, van 21 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2048:

Lees meer >


Gijzeling niet toegestaan omdat persoon toch geen geld heeft

Geplaatst op: 30 augustus 2015

Gijzeling is een dwangmiddel van de officier van justitie om alsnog de openstaande geldboetes te incasseren. Het is een pressiemiddel en mag ook enkel met dat doel worden gebruikt. Vaak is het de vraag of gijzeling wel iets toevoegt. Als iemand geen geld heeft om de boetes te betalen, heeft gijzeling eigenlijk geen zin. In zo’n geval kan een kort geding helpen om de gijzeling te voorkomen.

Lees meer >


Maatstaf beoordeling vordering opheffing gijzeling

Geplaatst op: 26 augustus 2015

Bij een vordering tot opheffing dan wel schorsing van de maatregel van gijzeling geldt als uitgangspunt dat het gesloten stelsel van rechtsmiddelen zich ertegen verzet dat de burgerlijke rechter tot een eigen oordeel komt over de gerechtvaardigdheid of rechtsgeldigheid van de verleende machtigingen. Met dit stelsel is in algemene zin niet verenigbaar dat degene op wie een rechterlijke machtiging tot gijzeling betrekking heeft de gelegenheid zou hebben om door een vordering tegen de staat op grond van onrechtmatige daad de juistheid van een beslissing van de kantonrechter dan wel de aanvaardbaarheid van de procesgang die tot diens beslissing heeft geleid, tot onderwerp van een nieuw geding te maken en aldus door de burgerlijke rechter te laten toetsen. De voorzieningenrechter dient in beginsel uit te gaan van de rechtmatigheid van de door de kantonrechter verleende machtigingen.

Lees meer >


Opheffing gijzeling vanwege te lange totale duur

Geplaatst op: 25 augustus 2015

Gijzeling is een pressiemiddel van de officier van justitie om in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv; Wet mulder) een persoon te dwingen om de openstaande CJIB-boetes te betalen. Wanneer iemand de boetes niet betaalt, kan hij/zij in gijzeling worden genomen. De officier van justitie hanteert hierbij een maximale duur van de gijzeling van 7 dagen per boete, maar bij meerdere boetes kan de totale duur van de gijzeling behoorlijk oplopen. Dit is echter niet toegestaan.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden