Buitengebruikstelling geparkeerd voertuig van ander

Geplaatst op: 21 augustus 2015

Een interessante uitspraak over de buitengebruikstelling van een voertuig is die van de Nationale ombudsman van 20 oktober 2011, nr. 2011, 314. Het ging hier om een vrouw wiens auto buiten op straat stond geparkeerd. De boetes stonden op naam van een huisgenoot. Op het moment van buitengebruikstelling was er niemand in of bij de auto.

De vrouw klaagde erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland in opdracht van de officier van justitie van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) te Leeuwarden, in het kader van de inning van een boete een auto die op haar naam staat buiten gebruik hebben gesteld. Zij vindt dat niet terecht omdat de boete niet op haar naam staat en de overtreding, waarop de boete betrekking heeft, niet met haar voertuig is gepleegd en op het moment waarop de auto buiten gebruik werd gesteld, zich niemand in haar geparkeerd staande auto bevond.

Lees meer >


Kantonrechters staan vaker gijzeling toe bij schulden CJIB

Geplaatst op: 29 januari 2014

Het komt steeds vaker voor dat kantonrechters toestaan dat een persoon in gijzeling wordt genomen omdat hij/zij schulden heeft bij het CJIB. Dat blijkt uit onderzoek van het aantal gijzelingszaken. Dit blijkt onder andere uit het volgende artikel uit het Algemeen Dagblad.

Lees meer >


Wat gebeurt er met mijn CJIB vorderingen nadat ik failliet ben verklaard?

Geplaatst op: 09 december 2013
Als u openstaande zaken bij het CJIB hebt, kunt u de curator verzoeken om schriftelijk contact op te nemen met het CJIB. Nadat uw curator contact heeft opgenomen met het CJIB, stelt het CJIB uw curator schriftelijk op de hoogte van de openstaande vorderingen. Ook geven wij aan welke vorderingen onder het faillissement vallen. Voor deze vorderingen worden gedurende de looptijd van het faillissement geen kostenverhogende maatregelen getroffen.
Als uw curator uiteindelijk een bedrag uit de boedel aan ons overmaakt, brengt het CJIB dit in mindering op de ingediende vorderingen. Na afloop van het faillissement moet u het restant van de CJIB vorderingen nog betalen. De boetes worden in zoverre dus gewoon bevroren.

Kan een schuld bij het CJIB worden meegenomen in een minnelijke schuldregeling?

Geplaatst op: 09 december 2013

Een minnelijke schuldregeling is een regeling die tot stand is gekomen met toestemming van de schuldeisers en door tussenkomst van een schuldhulpverlenende instantie.
Het CJIB heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).
Als een minnelijke schuldregeling wordt uitgevoerd door een organisatie die lid is van de NVVK, dan zijn we bij het CJIB in het algemeen bereid de incasso van openstaande vorderingen tijdelijk stop te zetten. Tijdens de schuldregeling ontvangt het CJIB een even grote aflossing als de andere schuldeisers.
Na afloop van de schuldregeling kunt u voor een eventuele restantschuld een betalingsregeling met ons treffen.


Boetes CJIB en schuldsanering (WSNP)

Geplaatst op: 09 december 2013

Als u bent toegelaten tot de WSNP, dan heeft u veelal te maken met schulden die voor en na de datum van toelating tot deze regeling zijn ontstaan. Wilt u weten hoe het precies zit met de boetes of maatregelen die zijn opgelegd voor de datum waarop u werd toegelaten tot de WSNP? Neemt u dan contact op met de aan u toegewezen bewindvoerder.

Lees meer >


Gijzeling afgewezen wegens ten onrechte buitengebruikstelling voertuig en inname rijbewijs

Geplaatst op: 07 december 2013

Een oude uitspraak van de kantonrechter Bergen op Zoom van 1 juli 2003, maar nog steeds bruikbaar: ECLI:NL:RBBRE:2003:AH9369.

De betrokkene had een boete opgelegd gekregen voor het lopen over de snelweg. Voor de vordering tot gijzeling was al een voertuig van betrokkene buiten gebruik gesteld en was zijn rijbewijs voor 4 weken ingenomen geweest. Dit had niet gemogen, omdat de overtreding niet met een voertuig was begaan. Daarom heeft de kantonrechter nu de gijzeling afgewezen.

Lees meer >


Kort geding om gijzeling tegen te houden alleen bij onregelmatighedigheden

Geplaatst op: 07 december 2013

Als eenmaal de kantonrechter de vordering tot het toepassen van gijzeling heeft toegewezen, kunt u vaak nog maar weinig doen om de gijzeling tegen te houden, anders dan het betalen van de boetes waarvoor gijzeling is toegestaan. Men heeft nog wel eens geprobeerd om via een kort geding de gijzeling te voorkomen of te stoppen, maar dat is slechts zelden succesvol.

Lees meer >


Gijzeling afgewezen wegens financiele onmacht

Geplaatst op: 07 december 2013

In deze zaak werd gijzeling gevraagd wegens meerdere openstaande boetes bij het CJIB in verband met het niet afsluiten en in stand houden van een verzekering voor een bromfiets en het niet voldoen aan de APK-keuringsplicht voor een auto. Tegen de boetes is nooit beroep ingesteld. Als verweer wordt gevoerd dat er sprake is van financiële onmacht om de boetes te betalen. De uitspraak is gedaan door de kantonrechter Haarlem, op 6 september 2013, en is bekend onder referentie ECLI:NL:RBNHO:2013:9343.

Lees meer >


Gijzeling in verband met boetes keuringsplicht APK afgewezen

Geplaatst op: 07 december 2013

In deze zaak is de vordering tot gijzeling door de kantonrechter afgewezen. De uitspraak is gedaan door de kantonrechter Haarlem, op 27 september 2013, ECLI: RBNHO:2013:9341.
Het ging om boetes wegens het niet voldoen aan de plicht om een auto jaarlijks APK te laten keuren. De betrokkene beschikte echter niet meer over de auto omdat de auto door de douane/belastingdienst in beslag was genomen. Betrokkene kon gewoonweg niet voldoen aan de keuringsplicht. Daarnaast bleek tijdens de zitting bij de kantonrechter dat er sprake was een situatie van financiële onmacht om de boete(s) te betalen. De kantonrechter wijst de vordering tot gijzeling af, en overweegt aanvullend dat het in strijd is met de beginselen van behoorlijk bestuur wanneer het CJIB betrokkene blijft bestoken met aanmaningen en sommaties, en executiemaatregelen voor automatisch opgelegde sancties.

Lees meer >


Afwijzing gijzeling wegens schending motiveringsplicht en zorgvuldigheidsnormen

Geplaatst op: 07 december 2013

De kantonrechter Bergen op Zoom laat zich kritisch uit over het systeem van de incasso van CJIB-boetes.  In de uitspraak van 28 maart 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ7874, geeft de kantonrechter aan dat de geautomatiseerde processen bij het cjib bij de incasso van geldboetes en het vorderen van gijzeling onzorgvuldig zijn, waardoor ook de vordering tot gijzeling moet worden afgewezen. In casu gaat het om een betrokkene die meerdere bekeuringen op naam heeft staan, terwijl die geen rijbewijs of voertuig heeft gehad. De kantonrechter weigert uiteindelijk de vordering tot gijzeling voor de cjib boetes wegens schending van de motiveringsplicht en zorgvuldigheidsnormen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden