Marginale toetsing vordering opheffen gijzeling

Geplaatst op: 31 augustus 2015

Een vordering in kort geding tot opheffing van gijzeling wordt door de rechter slechts marginaal getoetst. In beginsel gaat de rechter uit van de juistheid van de afgegeven machtiging tot gijzeling. Alleen bij bijzondere omstandigheden, zoals een situatie van betalingsonmacht waarbij de gijzeling geen enkel redelijk doel meer dient, kan er reden zijn om de gijzeling op te heffen. Dit volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Den Haag, van 21 juli 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:2048:

Lees meer >


Toevoeging pro deo advocaat zitting kantonrechter bij gijzeling

Geplaatst op: 31 augustus 2015

De Raad voor Rechtsbijstand hanteert het beleid dat een rechtzoekende geen recht heeft op toevoeging van een pro deo advocaat voor de rechtsbijstand bij de zitting van de kantonrechter. Volgens de Raad kan de rechtzoekende het makkelijk zelf alleen af, zonder de bijstand van advocaat. Toch lukt het in uitzonderlijke gevallen toch nog om u te laten bijstaan door een pro deo advocaat bij een zitting van de kantonrechter wegens een vordering tot gijzeling.

Het gaat om de volgende uitzonderlijke situaties;

  • Veelheid van zaken, en de rechtsbijstand nodig is om het op de rails zetten van het leven van de rechtzoekende
  • Bijzondere persoonlijke omstandigheden, zoals een uitzichtloze situatie of ernstige geestelijke of maatschappelijke problemen

Lees meer >


Gijzeling niet toegestaan omdat persoon toch geen geld heeft

Geplaatst op: 30 augustus 2015

Gijzeling is een dwangmiddel van de officier van justitie om alsnog de openstaande geldboetes te incasseren. Het is een pressiemiddel en mag ook enkel met dat doel worden gebruikt. Vaak is het de vraag of gijzeling wel iets toevoegt. Als iemand geen geld heeft om de boetes te betalen, heeft gijzeling eigenlijk geen zin. In zo’n geval kan een kort geding helpen om de gijzeling te voorkomen.

Lees meer >


Teruggave rijbewijs vanwege schuldsaneringsregeling

Geplaatst op: 29 augustus 2015

Wanneer een schuldsaneringstraject is aangevraagd of al loopt, bestaat voor de betrokkene de mogelijkheid om via een kort geding teruggave van het rijbewijs te bewerkstelligen. Dit is niet altijd succesvol, zoals we zien in het vorige artikel “Voorlopige voorziening tot teruggave rijbewijs afgewezen“, maar soms is daar toch een lichtpuntje. Onder bijzondere omstandigheden is de rechter bereid tot teruggave van het rijbewijs. Zo besloot de rechtbank Alkmaar in de uitspraak van 31 maart 2011, ECLI:NL:RBALK:2011:BR4536 tot teruggave van het rijbewijs gelet op op het verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling en het daarmee te bereiken doel, alsmede gelet op het voldoende aannemelijk geworden belang van de betrokkene bij het behoud van zijn rijbewijs.

Lees meer >


Voorlopige voorziening tot teruggave rijbewijs afgewezen

Geplaatst op: 29 augustus 2015

Het is lastig om met succes op te komen tegen de inneming van het rijbewijs wegens openstaande boetes bij het CJIB. Ook al hebt u veel schulden en hebt u uw rijbewijs nodig om naar het werk te komen, toch is de rechter terughoudend in het teruggeven van het rijbewijs. Dit zien we ook in een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, van 25 april 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:CA3957. Het ging hier om iemand die toegelaten wilde worden tot de schuldsaneringsregeling. Tegelijk met het verzoek tot toepassing tot de schuldsaneringsregeling was door de betrokkene een verzoek ingediend tot het geven van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel
287 lid 4 van de Faillissementswet (Fw). Het verzoek strekte ertoe de officier van justitie c.q. het Centraal Justitieel Incassobureau voor de duur van 6 maanden te verbieden het rijbewijs van verzoeker in te nemen om verzoekers in staat te stellen een buitengerechtelijk akkoord aan hun schuldeisers aan te bieden.

Lees meer >


Oproeping zitting kantonrechter

Geplaatst op: 26 augustus 2015

U moet behoorlijk worden opgeroepen voor de zitting bij de kantonrechter waar het gaat om de vordering tot gijzeling. De oproeping dient te geschieden overeenkomstig de regels voor betekening zoals vermeld in de artikelen 585 – 589 Sv. Een overzicht van de regels voor de betekening van de oproeping vindt u in het overzichtsarrest van de Hoge Raad van 13 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5163. Een samenvatting van dit arrest vindt u hier.

Lees meer >


Maatstaf beoordeling vordering opheffing gijzeling

Geplaatst op: 26 augustus 2015

Bij een vordering tot opheffing dan wel schorsing van de maatregel van gijzeling geldt als uitgangspunt dat het gesloten stelsel van rechtsmiddelen zich ertegen verzet dat de burgerlijke rechter tot een eigen oordeel komt over de gerechtvaardigdheid of rechtsgeldigheid van de verleende machtigingen. Met dit stelsel is in algemene zin niet verenigbaar dat degene op wie een rechterlijke machtiging tot gijzeling betrekking heeft de gelegenheid zou hebben om door een vordering tegen de staat op grond van onrechtmatige daad de juistheid van een beslissing van de kantonrechter dan wel de aanvaardbaarheid van de procesgang die tot diens beslissing heeft geleid, tot onderwerp van een nieuw geding te maken en aldus door de burgerlijke rechter te laten toetsen. De voorzieningenrechter dient in beginsel uit te gaan van de rechtmatigheid van de door de kantonrechter verleende machtigingen.

Lees meer >


Opheffing gijzeling vanwege te lange totale duur

Geplaatst op: 25 augustus 2015

Gijzeling is een pressiemiddel van de officier van justitie om in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv; Wet mulder) een persoon te dwingen om de openstaande CJIB-boetes te betalen. Wanneer iemand de boetes niet betaalt, kan hij/zij in gijzeling worden genomen. De officier van justitie hanteert hierbij een maximale duur van de gijzeling van 7 dagen per boete, maar bij meerdere boetes kan de totale duur van de gijzeling behoorlijk oplopen. Dit is echter niet toegestaan.

Lees meer >


Gijzeling niet toegestaan bij betalingsonmacht

Geplaatst op: 24 augustus 2015

Het Europese Hof oordeelde in 1995 dat de Staat niet tot gijzeling mag overgaan als is aangetoond dat iemand een boete niet kan betalen. Gijzeling is alleen toegestaan bij betalingsonwil en niet bij betalingsonmacht. Indien u wil voorkomen dat u gegijzeld wordt, moet u zo goed mogelijk aantonen en bewijzen dat u niet tot betaling in staat bent.

Lees meer >


Kamervragen over gijzeling

Geplaatst op: 24 augustus 2015

Ook in de Tweede Kamer leidt het dwangmiddel gijzeling regelmatig tot kamervragen. Zo zijn door kamerlid Karabulut (SP) vragen gesteld over de acceptatie van een betalingsregeling door het CJIB, over het schuldsaneringstraject WSNP dat wordt geblokkeerd bij openstaande boetes, en de voorwaarden voor toepassing van gijzeling. Al deze vragen zijn beantwoord door de toenmalige regering. De vragen en antwoorden vindt u in dit artikel.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden