Buitengebruikstelling auto

Het dwangmiddel buitengebruikstelling is bedoeld als pressiemiddel om te komen tot betaling. Om betaling van openstaande boetes af te dwingen, kan de officier van justitie op grond van de wet besluiten tot buitengebruikstelling van een auto. De politie voert dit dwangmiddel feitelijk uit. Op grond van de wet mag de politie overgaan tot buitengebruikstelling van de auto waarmee de betrokkene de overtreding heeft gepleegd dan wel van een soortgelijk voertuig (eventueel van een derde) waarover de betrokkene vermag te beschikken.

Buitengebruikstelling in de wet

De buitengebruikstelling van een auto is geregeld in artikel 28b Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV):

"Indien niet of niet volledig verhaal overeenkomstig de artikelen 26 en 27 heeft plaatsgevonden, kan de officier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland het voertuig waarmee de gedraging heeft plaatsgevonden buiten gebruik stellen of, indien dit voertuig niet wordt aangetroffen, een soortgelijk voertuig waarover degene aan wie de administratieve sanctie is opgelegd, vermag te beschikken. De officier kan tot uiterlijk vijf jaar nadat de opgelegde administratieve sanctie onherroepelijk is geworden van zijn bevoegdheid gebruik maken. De buitengebruikstelling duurt ten hoogste vier weken."

Voertuigen buitengebruikstelling

Het dwangmiddel ‘buitengebruikstelling voertuig’ kan worden toegepast op personenauto’s, bedrijfsauto’s, motorfietsen, kentekenplichtige aanhangwagens/ opleggers en brom- en snorfietsen. Het buiten gebruik stellen van voertuigen is overigens niet beperkt tot voertuigen op naam van natuurlijke personen, ook voertuigen op naam van rechtspersonen kunnen buiten gebruik worden gesteld.

Duur buitengebruikstelling

De duur van de buitengebruikstelling is maximaal 4 weken. Dit is wettelijk bepaald. Na die 4 weken kan de eigenaar zijn voertuig terugkrijgen, mits hij de kosten voor het takelen en het opslaan van het voertuig betaalt.

> Meer informatie terugkrijgen auto na buitengebruikstelling

Terugvorderen auto

Alleen via een kort geding kunt u proberen om het voertuig tussentijds terug te krijgen. Of dat kans van slagen heeft, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Wanneer de auto eigendom is en op naam staat van de persoon die de boetes heeft openstaan bij het CJIB is de kans op teruggave klein. In dat geval wordt de auto pas teruggegeven na betaling van  de kosten van overbrenging en bewaring, als ook de openstaande boetes

Is dat auto van een ander dan de wanbetaler, dan is het afhankelijk  van de vraag of de wanbetaler over de auto vermocht te beschikken. Van de term 'vermag te beschikken' is in ieder geval sprake wanneer de betrokkene als bestuurder van een soortgelijk voertuig van een derde wordt aangetroffen of als de betrokkene als huisgenoot van de eigenaar van een auto de mogelijkheid heeft om die auto te gebruiken.

> Meer informatie terugvorderen auto

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden